Informace k organizaci kurzu

Přibližně týden před konáním kurzu zasíláme podrobné informace o organizaci kurzu (zahájení a ukončení, denní rozvrh apod.), místě konání. Máte-li doplňující otázky či specifická přání, neváhejte se zeptat. Rádi Vám pomůžeme!

Úvodní strana » Kurzy » Informace ke kurzu

Informace pro účastníky /Obchodní podmínky

 

Následující podmínky upravují smluvní vztah mezi zákazníkem a Freight People,s.r.o. a jsou pro zúčastněné strany závazné. Smluvní vztah vzniká na základě objednávky či potvrzení vzdělávacího projektu. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 9. 2019.

 

Za Freight People,s.r.o

Katarína Kabinová

Tel: +420 601 378 447
kurzy@freightpeople.eu

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Freight People,s.r.o, IČ: 02961792, se sídlem Dobřanská 665, 332 09, Štěnovice, zapsaná v OR u Krajského soudu v Plzni, v oddílu c, vložce č. 35067, poskytuje služby v oboru zprostředkování zaměstnání, v oblasti otevřených kurzů a podnikových akcí na zakázku. Následující podmínky upravují smluvní vztah mezi zákazníkem a společností Freight People,s.r.o. a jsou pro zúčastněné strany závazné. Smluvní vztah vzniká na základě objednávky či potvrzení vzdělávacího projektu.

 

Objednávky, přihlášky, registrace

Přihlášky na vzdělávací akce přijímáme pouze písemně. Registrace je možná přes webové stránky, emailem, případně jinou písemnou formou, pokud tento způsob bude obsahovat všechny potřebné náležitosti uvedené v přihlášce na webových stránkách. Zaslané přihlášky jsou závazné, ale objednatel může od objednávky odstoupit nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Odstoupení od objednávky po této lhůtě je upraveno v odst. „Stornovací podmínky“. Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s organizačními pokyny. Přijetí přihlášky následně potvrdíme. V případě, že přihlášku zašlete prostřednictvím webových stránek, přijde Vám automaticky na Vaši e-mailovou adresu rekapitulace Vaší objednávky. Pokud tuto zprávu neobdržíte, Vaše objednávka se nezdařila. Přijetí přihlášek zpětně potvrzujeme (zpravidla do 24 hodin od jejich obdržení). Přihlášky evidujeme v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného naplnění kapacity kurzu či semináře. V případě obsazení akce nabídneme náhradní termín, nebo vrátíme vložné, pokud již bylo uhrazeno. Přihlášky se přijímají nejpozději 3 pracovní dny před zahájením akce, v případě kratšího termínu po předchozí konzultaci s agenturou.

 

Účastnický poplatek a způsob úhrady

Účastnický poplatek zahrnuje zajištění lektorů, studijní materiály a občerstvení účastníků (káva, čaj, minerálka, ovoce, chlebíčky, zákusek), pokud není uvedeno jinak. Cena kurzu nezahrnuje dopravu, ubytování a stravování. Ceny kurzů uvádíme bez DPH (v závorce s DPH včetně sazby daně). Cenu kurzu poukažte prosím na náš účet u Fio Banka, č. účtu 2900594253/ 2010. Jako variabilní symbol použijte číslo příslušné akce. Po uskutečnění platby obdržíte daňový doklad, kterým Vám potvrdíme zaplacení účastnického poplatku. V případě hotovostní platby – účastník obdrží zjednodušený daňový doklad – fakturu v tomto případě nevystavujeme. Tento způsob úhrady je třeba domluvit se zástupci agentury předem.

 

Organizace kurzu a osvědčení o absolvování

Přibližně týden před konáním kurzu zasíláme podrobné informace o organizaci kurzu (zahájení a ukončení, denní rozvrh apod.), místě konání. Agentura si vyhrazuje právo na případné změny v kurzech (změna lektora, data a místa konání, apod.) a na zrušení akce z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny Vám včas e-mailem nebo telefonicky zašleme. Prosíme Vás o uvedení Vašeho e-mailového a telefonického spojení na přihlášce. Jestliže společnost zruší akci a účastník má již uhrazeno, bude účastníkovi platba vrácena v plné výši. Účastníkům kurzu či semináře vystavíme Osvědčení o jeho absolvování, s uvedením obsahového zaměření, rozsahu a data konání akce. Osvědčení zasíláme obvykle do 14 dnů od konání akce, vždy však po faktické úhradě vložného. Na vyžádání také vystavíme účastníkovi také potvrzení o účasti na kurzu či semináři.

 

Stornovací podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 20 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste měli již uhrazeno, vrátíme Vám platbu v plné výši zpět. Po tomto termínu a v případě, že účastník se bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín, ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Na kurz je však možné vyslat náhradníka.

Pole označená * jsou povinná.

*

Pole označená * jsou povinná.