Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní strana » Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvod

 

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi společností Freight People s.r.o., se sídlem Dobřanská 665, 332 09, Štěnovice, IČ: 02961792, vedené u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 35067 (dále jen „Společnost“) na straně jedné, a osobami (dále jen „Uchazeči“ nebo jednotlivě jako „Uchazeč“), kteří využívají webové stránky provozované Společností, které se nacházejí na doméně www.freightpeople.eu (dále jen „Webová stránka“).
 

1.2 Pro účely těchto VOP se Uchazečem rozumí kterákoli fyzická či právnická osoba, která užívá tyto VOP. Užíváním Webové stránky se pro účely těchto VOP rozumí zejména vkládání informací na Webovou stránku, vyhledávání informací z Webové stránky, zpracování informací na Webové stránce a otevírání Webové stránky v internetovém prohlížeči z jakéhokoli elektronického zařízení.
 

1.3. Společnost si vyhrazuje právo tyto VOP aktualizovat, měnit či příp. nahradit novou verzí VOP. Užíváním Webových stránek Uchazeč souhlasí s aktualizovaným zněním VOP.

 

2. Pravidla pro použití Webových stránek

 

2.1. Společnost provozuje Webovou stránku za účelem poskytování služeb zprostředkování zaměstnání Uchazečů (formou náboru, agenturního zaměstnávání, talent managementu aj.). Uchazeč není oprávněn užívat Webovou stránku za jiným účelem.
 

2.2. Uchazeč je povinen zdržet se zveřejňování či nahrávání jakýchkoli údajů, materiálů a souborů, které

2.2.1. jsou nepravdivé, nepřesné nebo jinak zavádějící;

2.2.2. porušují autorská práva nebo jiná práva duševního či průmyslového vlastnictví jakékoli třetí osoby;

2.2.3. jsou urážlivé, výhrůžné, obscénní nebo mohou být Společností nebo třetími osobami jinak interpretovány jako nevhodné.

2.2.4. mohou být považovány za pomluvu ve smyslu § 184 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, v platném znění, ublížení na cti dle § 7 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění, zasahovat do osobnostních práv fyzické osoby nebo do dobrého jména právnické osoby či jiným podobným způsobem porušovat české či zahraniční obecně závazné právní předpisy;

2.2.5. mohou podněcovat násilí nebo spáchání jiných trestných činů či přestupků nebo vést ke vzniku újmy na životě, zdraví, majetku nebo přirozených práv;

2.2.6. infikují Webovou stránku viry, malware, bloatware nebo jakýmkoli jiným typem software, jenž narušuje efektivní činnost Webové stránky, mění jejich obsah, nebo umožňují neoprávněné získávání informací z Webové stránky; nebo

2.2.7. ke svému zveřejnění či nahrání na Webovou stránku vyžadují souhlas třetí osoby a tento souhlas nebyl předem udělen.
 

2.3. Uchazeč bere na vědomí, že v případě porušení těchto VOP a obecně závazných právních předpisů bude Společnost plně spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení, příp. jinými orgány veřejné správy za účelem zjištění osoby, která VOP a/nebo právní předpisy porušila.

 

3. Práva duševního vlastnictví

 

3.1.  Pokud není výslovně uvedeno jinak, autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví k veškerému obsahu na Webové stránce jsou ve vlastnictví Společnosti, příp. osob, které k jeho užití udělily Společnosti souhlas.

 

3.2. Z Webových stránek není dovoleno stahovat nebo jinak kopírovat jakýkoli obsah, pokud není určen pro Vaše osobní použití nebo pokud není stahování takového obsahu výslovně povoleno. Avšak i v případě povoleného stažení obsahu Webových stránek je Uchazeč povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se autorského práva či jiných práv duševního vlastnictví.

 

3.3.  Je přísně zakázáno upravovat, dešifrovat nebo jinak manipulovat se software, zdrojovým kódem Webové stránky nebo jinými informacemi obsaženými na Webové stránce. Automatizovaný sběr informací z Webové stránky je zakázán.

 

4. Dostupnost a změny obsahu Webové stránky

 

4.1. Společnost vyvíjí veškeré úsilí pro údržbu Webové stránky tak, aby byla zajištěna jejich plná a nepřetržitá provozuschopnost. Příležitostně však může docházet k výpadku z důvodu údržby, přepracování obsahu nebo technických problémů. Společnost tímto není povinna zajišťovat nepřetržitou dostupnost Webové stránky.

 

4.2. Webová stránka a její fungování mohou být kdykoli změněny, pozastaveny či zcela ukončeny. Společnost je oprávněna kdykoli a bez předchozího upozornění rozšířit, omezit či jinak změnit rozsah informací zveřejňovaných na Webové stránce.

 

5. Odkazy na jiné webové stránky

 

5.1. V zájmu rozšíření služeb poskytovaných jsou na Webové stránce uvedeny odkazy na webové stránky třetích osob. Společnost neodpovídá za obsah těchto webových stránek třetích osob, které jsou uvedeny na Webové stránce. Návštěva těchto webových stránek je na vlastní nebezpečí Uchazečů.

 

5.2. Za účelem zjištění potřeb návštěvníků Webové stránky a poskytování lepších náborových služeb Společností, mohou být shromažďovány souhrnné statistické a další související údaje o návštěvnících Webové stránky, jež mohou být sdíleny s dalšími zvolenými třetími stranami. Tyto údaje mohou být shromážděny s pomocí údajů poskytnutými Uchazeči, avšak tyto údaje jsou anonymizované, tedy třetí osoby nejsou schopny z takto předaných údajů zjistit totožnost Uchazeče či jej jinak identifkovat.

 

6. Osobní údaje

 

Veškeré osobní údaje fyzických osob budou zpracovány v souladu s Pravidly pro ochranu osobních údajů.

 

7. Závěrečná ustanovení

 

7.1.  Pokud se kterékoli z ustanovení těchto VOP stane neplatným či nevymahatelným, nebude jeho neplatnost či nevymahatelnost žádným způsobem ovlivňovat platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení, jež i nadále zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

 

7.2.   Tyto VOP se řídí českým právem.

*

Pole označená * jsou povinná.